บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ
1/1
thumb
฿1,000 / 60 min

บริการให้การปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพใจ

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
walailak.pum
walailak.pum
Mom to mom
Last active 18 มีนาคม
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.PSYCHOLOGY

บริการให้การปรึกษาและจิตบำบัด ส่งเสริมสุขภาพใจ สำหรับผู้ที่มีความเครียดวิตกกังวล และซึมเศร้า 

ประวัติอาจารย์

 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 • สมาธิสั้น ADHD

 • สุขภาพจิตพ่อแม่ วัยทำงาน

 • ทักษะการเป็นพ่อแม่ (parenting skills)

 • ทักษะทางจิตวิทยาในการจัดการพฤติกรรม (Psychological skills for behavior management)

 • ทักษะทางจิตวิทยาในการส่งเสริมสมรรถนะทางจิตใจ (Mental fitness)

 • ทักษะการปรึกษาในผู้ที่อยู่กับผู้เจ็บป่วยทางใจ

 • ความวิตกกังวลและการจัดการ

 • ภาวะบกพร่องทางปัญญา (intellectual disability)

 • กีฬาและสุขภาพจิต (sport, exercise and mental health)

โดย ผศ.ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล