บริการให้การปรึกษา การดูแลทารกและเด็ก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1/1
thumb
฿300 / 60 min

บริการให้การปรึกษา การดูแลทารกและเด็ก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Counseling
Select an Appointment
Quickiest Appointment
Share:
Somsiri Rungamornrat
Somsiri Rungamornrat
Mom to mom
Last active 14 hour ago
Select an Appointment
Quickiest Appointment

Service Details

Category
CATEGORIES.NURSE

บริการ ให้การปรึกษา และส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ปร.ด.การพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พยาบาลที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด เด็กน้ำหนักน้อยๆ ตอนแรกเกิดค่ะ และอีกเรื่องคือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

โดย รศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล